missie en visie

Kerntaak

Muziekschool Amsterdam Noord (MAN) is in het Stadsdeel Amsterdam-Noord een basisvoorziening op het gebied van muziek- (en cultuur)educatie en partner van het stadsdeel. Ontwikkeling van het muzikaal talent is de 'core business' van MAN. Wij bieden een volledige keten van muzikale talentontwikkeling aan voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Zowel ontwikkeling 'door de kunst' als ontwikkeling 'van de kunst' zijn geborgd in onze doorlopende binnenschoolse en buitenschoolse muziek-educatietrajecten. Dit is een investering in de culturele bagage van Amsterdamse kinderen waar zijzelf en hun omgeving van kunnen genieten. Aan volwassen Amsterdammers biedt MAN muziekonderwijs aan tegen docent-kostendekkende tarieven.

Missie

MAN wil zoveel mogelijk Amsterdammers uit het stadsdeel Noord, kinderen en jongeren in het bijzonder, kennis laten maken met muziek. Hierbij helpen wij het eigen muzikaal talent te ontdekken, stimuleren hen dit talent te ontwikkelen en zich muzikaal te bekwamen opdat zij daar als amateur, professional en/of toehoorder van kunnen genieten. MAN spreekt hiervoor de creatieve talenten en capaciteiten aan, maakt bewust van de eigen cultuur, maakt contact met andere culturen en leert plezier te hebben in muziek en dans. Muziekeducatie draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. De MAN realiseert dit met muziekonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en met buitenschoolse muziekeducatie. De MAN is vernieuwend in haar vormen van muziekeducatie en het bereiken en raken van haar doelgroepen. In de activiteiten van de school vormen "samen muziek maken, samen optreden en zichtbaar zijn op diverse podia" belangrijke schakels.

Visie

MAN is de aangewezen partij in het stadsdeel Amsterdam-Noord om een heldere visie te hebben op het muziekonderwijs en geeft hier met haar beleid invulling aan. De MAN zoekt naar verbindingen in het stadsdeel en werkt samen met andere organisaties, in het bijzonder met het onderwijs, collega-muziek- en muziekeducatie instellingen en culturele- en welzijnsorganisaties. Plezier hebben in actief met kunst bezig zijn draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hoe eerder kinderen stappen zetten in de wereld van de muziek hoe sneller hun talenten zich kunnen ontwikkelen. Samen muziek maken en het ontwikkelen van maat- en ritmegevoel traint het muzikaal gehoor, de motoriek en sociale vaardigheden.

jaarverslag

In het verslagjaar 2017 kon voortgebouwd worden op het fundament dat de jaren ervoor met veel inspanning is gelegd. Dat betekent dat op veel scholen in Amsterdam het muziekonderwijs aangeboden en uitgevoerd kon worden.

Stichting Ouders en Vrienden

Wat is de Stichting?

De doelstellingen van de Stichting Ouders en Vrienden van de Muziekschool Amsterdam-Noord richten zich op het mogelijk maken dat kinderen uit een gezin met een smalle beurs tóch in staat worden gesteld muziekonderwijs op de muziekschool te volgen. Dit gebeurt door ouders in staat te stellen een muziekinstrument aan te schaffen voor hun kind, bijvoorbeeld door een renteloze lening of een gift. Daarnaast stelt de Stichting Ouders en Vrienden de muziekschool in staat om bijzondere jeugdprojecten uit te voeren gericht op muzikale uitwisseling en kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door internationale uitwisseling en optredens, muziekprojecten, bijzondere voorstellingen en dergelijke.

Inkomsten van de stichting

De Stichting Ouders en Vrienden heeft - uiteraard - geen winstoogmerk. De inkomsten van de stichting komen uit giften van ouders en vrienden van de muziekschool, fondsen en serviceclubs (zoals Rotary), incidentele subsidies, overige vrijwillige bijdragen en legaten. De Stichting Ouders en Vrienden heeft de zgn. ANBI-status. Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Over legaten, mits daaraan door de erflater geen opdracht is verbonden, hoeven wij als ANBI geen erfbelasting te betalen. Een legaat moet in het algemeen belang zijn. De ANBI-status stelt eisen aan ANBI-instellingen, zoals de publicatie van onze gegevens op Internet. Deze volgen verder hieronder.

Naam

Stichting Ouders en Vrienden van de Muziekschool Noord
p/a Muziekschool Noord
Alkmaarstraat 10
1024 TT Amsterdam
Tel. secretaris: 020 - 494 22 98

ANBI-RSIN-nummer
816770177

Bestuur

Elske Hörchner, voorzitter
Carry Bomhof, secretaris
Tom Tossijn, bestuurslid
Charlotte Huiskamp, bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur

Bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden om niet. Er is geen sprake van salariëring of vacatiegeld. Alleen telefoon- en reiskosten worden vergoed op basis van feitelijk gemaakte onkosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan

De stichting maakt periodiek een beleidsplan. U kunt het meest recente beleidsplan hier downloaden.

Meer informatie

Wilt u bijdragen aan de Stichting Ouders en Vrienden en hierdoor kinderen in de gelegenheid stellen volwaardig muziekonderwijs te krijgen? Of wilt u onze stichting een legaat geven? Daar zijn we u ten zeerste dankbaar voor. Door het fiscaal vriendelijke regime van de belastingdienst voor instellingen met een Culturele ANBI-status is uw betrokkenheid financieel aantrekkelijk voor u. Neem hierover contact op met onze secretaris Carry Bomhof, tel. 020 - 494 22 98.

ontwikkeling: visual communications concept & ontwerp: aan